Portfolio 2012 - Setts
ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In

Red chair by smooth sea

"Red chair by the sea"

2012 - Welsh International Projected Image Salon 2012, accepted

2012 - Swansea International Salon 2012, highly commended

2012 - Al-Thani 2012, accepted

2012 - Bodø Nasjonal 2012, accepted

2013 - 22. Trierenberg super circuit 2013, Salon 1, accepted

2013 - 22. Trierenberg super circuit 2013, Salon 2, accepted

2013 - 22. Trierenberg super circuit 2013, Salon 3, accepted

2013 - 22. Trierenberg super circuit 2013, Salon 4, accepted

2013 - NM Foto vår 2013, accepted

2013 - Os Fotoklubb, høstkonkurransen, Papir, bronze-medal:
"Perfekt eksponert med behagelig fargebruk i bildet, sjølv uten stolen hadde dette blitt et topp bilde. Eit bilde vi godt kunne tenkt å henge opp på veggen. Kanskje burde en maskert vekk litt himmel og såleis fått 1/3 deling?"

From Vann og sjø